Polityka prywatności

Polityka Prywatności


§ 1.

Definicje.


Pojęcia użyte w Polityce oznaczają: 


1. Formularz Newsletter – oznacza interaktywny formularz będący bezpłatną usługą świadczoną drogą elektroniczną, który należy wypełnić w celu zawarcia Umowy Newsletter,


2. Umowa Newsletter – oznacza umowę zawartą pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem na świadczenie Usługi Newsletter,


3. Potwierdzenie – oznacza wiadomość e-mail wysłaną Użytkownikowi przez Administratora, po aktywacji przycisku „Zapisz”, na adres e-mail podany przez Użytkownika w Formularzu Newsletter,


4. Usługa Newsletter – oznacza bezpłatną usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika poprzez przesyłanie do Użytkowników listu elektronicznego, za pośrednictwem którego Administrator informuje Użytkowników o swojej działalności blogowej, ofercie szkoleniowej, webinarach, promocjach i innych działaniach, które podejmuje lub w których uczestniczy (np. eventy szkoleniowe etc.).


5. Formularz kontaktowy – formularz umieszczony w zakładce „Kontakt”.


6. Polityka – oznacza niniejszy Regulamin,


7. Polityka Cookies – załącznik do Polityki Prywatności, stanowiący jej integralną część,


8. Serwis – oznacza witrynę internetową znajdującą się pod adresem www.managerzglowa.pl wraz ze wszelkimi jej podstronami, której prawo własności przysługuje Administratorowi, tj. Effective Manager Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Korkowej 163A lok. 90, 04 – 549 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000741220, NIP: 9522184558, REGON: 380816840, kapitał zakładowy 5.000,00 PLN wpłacony w całości,


9. Administrator danych osobowych – Effective Manager Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Korkowej 163A lok. 90, 04 – 549 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000741220, NIP: 9522184558, REGON: 380816840, kapitał zakładowy 5.000,00 PLN wpłacony w całości,


10. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z zasobów Serwisu.


§ 2.

Postanowienia ogólne.


1. Niniejsza Polityka określa zasady korzystania przez Użytkowników z Usługi Newsletter oraz kwestie dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu przez Administratora danych osobowych w związku ze świadczeniem przez niego usług drogą elektroniczną. 

2. Polityka została sporządzona w języku polskim, zgodnie z prawem polskim.

3. Użytkownik zobowiązany jest podać prawdziwe dane w celu korzystania z Usługi Newsletter.

4. Administrator danych osobowych świadczy Usługę Newsletter bezpłatnie.

5. W celu korzystania ze Usługi Newsletter niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika: urządzenia z dostępem do sieci Internet umożliwiającego korzystanie z zasobów Internetu, aktywnej skrzynki e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www. 

6. Akceptacja Polityki jest dobrowolna, jednakże w przypadku braku akceptacji Polityki Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z Usługi Newsletter.


§ 3.

Usługa Newsletter.


1. Użytkownik może zawrzeć Umowę Newsletter 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu w ciągu całego roku.

2. W celu zawarcia Umowy Newsletter Użytkownik zobowiązany jest wypełnić Formularz Newsletter poprzez wpisanie swojego adresu e-mail oraz aktywować przycisk „Zapisz”.

3. Aktywując przycisk „Zapisz” Użytkownik:

a) Oświadcza, że zna i akceptuje postanowienia Regulaminu i Polityki prywatności,

b) Oświadcza, że ma ukończone 18 lat.

c) Wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne w celach marketingowych przez Effective Manager Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Korkowej 163A lok. 90, 04 – 549 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000741220, NIP: 9522184558, REGON: 380816840, kapitał zakładowy 5.000,00 PLN wpłacony w całości, i oświadcza, że podanie przez niego danych osobowych jest dobrowolne oraz że został poinformowany o prawie żądania dostępu do jego danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.

d) Wyraża zgodę, w rozumieniu art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przez niego adres e-mail informacji handlowej o usługach świadczonych przez Effective Manager Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Korkowej 163A lok. 90, 04 – 549 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000741220, NIP: 9522184558, REGON: 380816840, kapitał zakładowy 5.000,00 PLN wpłacony w całości.

e) Przyjmuje do wiadomości, że na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO):

* Administratorem jego danych osobowych jest Effective Manager Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Korkowej 163A lok. 90, 04 – 549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000741220, NIP: 9522184558, REGON: 380816840, kapitał zakładowy 5.000,00 PLN wpłacony w całości, e-mail: kontakt@managerzglowa.pl.,

* Dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych Administratora, w tym przesyłania informacji handlowych w postaci Newsletter, na podstawie umowy o świadczenia usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz jego dobrowolnej zgody.

* Dane osobowe będą przechowywane do czasu rozwiązania umowy bądź przedawnienia ewentualnych roszczeń.

* Posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich zmiany, sprostowania, usunięcia z bazy oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania.

* Przysługuje mu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie jego zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może nastąpić przez kliknięcie w link rezygnacji w dowolnym e-mailu lub przez napisanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@managerzglowa.pl. 

* Przysługuje mu prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do danych konkretnego Użytkownika istnieją dla niego ważne prawnie i uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów oraz praw i wolności Użytkownika lub gdy jego dane będą niezbędne Administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

* Przysługuje mu prawo wniesienia skargi do Prezesa   Urzędu   Ochrony   Danych   Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

* Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych ze świadczeniem na jego rzecz usług, a ich niepodanie będzie skutkowało niemożliwością zawarcia umowy i realizacji świadczenia.

* Do jego danych mogą mieć dostęp podmioty świadczące na usługi na rzecz Administratora, w tym usługi księgowe oraz IT, przy czym przetwarzanie odbywa się na podstawie umów zawartych z Administratorem i zgodnie z jego poleceniami. Dane osobowe mogą również zostać udostępnione uprawnionym organom administracji publicznej lub sądom.

4. Zgody i oświadczenia, o których mowa w ust. 3 powyżej, są dobrowolne i mogą zostać w każdej chwili cofnięte przez Użytkownika.

5. Po aktywacji przycisku „Zapisz” Użytkownik otrzyma od Administratora danych osobowych na wskazany w Formularzu Newsletter adres e-mail potwierdzenie zawierające link aktywacyjny.

6. Z chwilą aktywacji przez Użytkownika linku, o którym mowa w ust. 4 powyżej, dochodzi do zawarcia na czas nieokreślony Umowy Newsletter.

7. Aktywując przycisk „Zapisz” Użytkownik wyraża zgody i akceptuje 

8. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę Newsletter w każdej chwili poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej Administratora danych osobowych: kontakt@managerzglowa.pl lub korespondencyjnie na adres: ul. Korkowa 163a/90, 04-549 Warszawa.

9. Na podstawie Umowy Newslettera Administrator nie ma obowiązku świadczenia Usługi Newsletter. Świadczenie Usługi Newsletter stanowi uprawnienie Administratora. 


§ 4.

Formularz kontaktowy

Poprzez uzupełnienie Formularza kontaktowego umieszczonego w Serwisie w zakładce Kontakt, zaznaczenie pola z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych oraz aktywowanie przycisku „Wyślij wiadomość” Użytkownik:

1. Oświadcza, że ma ukończone 18 lat.

2. Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne w celach marketingowych obejmujące przekazywanie informacji drogą telefoniczną przez Effective Manager Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Korkowej 163A lok. 90, 04 – 549 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000741220, NIP: 9522184558, REGON: 380816840, kapitał zakładowy 5.000,00 PLN wpłacony w całości, i oświadcza, że podanie przez niego danych osobowych jest dobrowolne oraz że został poinformowany o prawie żądania dostępu do danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.

3. Wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przez niego adres e-mail informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Effective Manager Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Korkowej 163A lok. 90, 04 – 549 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000741220, NIP: 9522184558, REGON: 380816840, kapitał zakładowy 5.000,00 PLN wpłacony w całości.

4. Przyjmuje do wiadomości, że na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO):

a) Administratorem jego danych osobowych jest Effective Manager Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Korkowej 163A lok. 90, 04 – 549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000741220, NIP: 9522184558, REGON: 380816840, kapitał zakładowy 5.000,00 PLN wpłacony w całości, e-mail: kontakt@managerzglowa.pl. 

b) Dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych Administratora, w tym przesyłania informacji handlowych w postaci Newsletter, na podstawie umowy o świadczenia usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz jego dobrowolnej zgody.

c) Dane osobowe będą przechowywane do czasu rozwiązania umowy bądź przedawnienia ewentualnych roszczeń.

d) Posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich zmiany, sprostowania, usunięcia z bazy oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania.

e) Przysługuje mu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie jego zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może nastąpić przez kliknięcie w link rezygnacji w dowolnym e-mailu lub przez napisanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@managerzglowa.pl. 

f) Przysługuje mu prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do danych konkretnego Użytkownika istnieją dla niego ważne prawnie i uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów oraz praw i wolności Użytkownika lub gdy jego dane będą niezbędne Administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

g) Przysługuje mu prawo wniesienia skargi do Prezesa   Urzędu   Ochrony   Danych   Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

h) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych ze świadczeniem na jego rzecz usług, a ich niepodanie będzie skutkowało niemożliwością zawarcia umowy i realizacji świadczenia.

i) Do jego danych mogą mieć dostęp podmioty świadczące na usługi na rzecz Administratora, w tym usługi księgowe oraz IT, przy czym przetwarzanie odbywa się na podstawie umów zawartych z Administratorem i zgodnie z jego poleceniami. Dane osobowe mogą również zostać udostępnione uprawnionym organom administracji publicznej lub sądom.

j) Zgody i oświadczenia, o których mowa powyżej, są dobrowolne i mogą zostać w każdej chwili cofnięte przez Użytkownika.


§ 5.

Reklamacja.


1. Użytkownik jest uprawniony do składania reklamacji korzystając z danych kontaktowych podanych w § 1 ust. 7 Polityki.

2. Administrator danych osobowych zaleca podanie w ramach składanej reklamacji następujących informacji: dane kontaktowe, przyczyny reklamacji oraz zakres żądania. 

3. Administrator danych osobowych rozpatrzy reklamację Użytkownika w terminie 14 dni kalendarzowych od jej otrzymania i ustosunkuje się do niej poprzez przesłanie Użytkownikowi odpowiedzi na dane kontaktowe Użytkownika wskazane w złożonej reklamacji.


§ 6.

Administrator danych osobowych.


Administrator danych osobowych informuje, że dane osobowe są przetwarzane w zbiorze pod nazwą „Newsletter”, w stosunku, do którego został złożony wniosek o rejestrację do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


§ 7.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

 

1. Podstawę prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych Użytkowników stanowi:

a) udzielona przez Użytkownika zgoda (art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ochronie danych osobowych),

b) wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora danych osobowych albo odbiorców danych (art. 23 ust. 1 pkt. 5 Ustawy o ochronie danych osobowych). 

2. Udzielenie przez Użytkownika zgody, o której mowa w ust. 1 pkt a) powyżej, oraz podanie przez Użytkownika danych osobowych na którejkolwiek z wyżej wymienionych podstaw jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie i odmowa podania danych oznaczonych jako obligatoryjne uniemożliwi korzystanie z Usługi Newsletter.

3. Udzielona zgoda, o której mowa w ust. 1 pkt a) powyżej, może zostać w każdej chwili cofnięta przez Użytkownika.


§ 8.

Cel i zakres przetwarzania danych osobowych.


1. Administrator danych osobowych zbiera i przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu i zakresie wynikającym z udzielonych zgód, w szczególności: w celach marketingowych oraz w celu wysyłania Newsletteru, a także w zakresie świadczenia Usług na rzecz Użytkowników, umożliwienia publikacji komentarzy pod treściami publikowanymi w Serwisie, wystawiania faktury VAT lub rachunku oraz w celu prowadzenia sprawozdawczości finansowej. 

2. Danymi osobowymi niezbędnymi do realizacji celów, o których mowa w ust. 1 powyżej, są w szczególności: adres e-mail, imię i nazwisko.

3. Administrator przechowuje dane osobowe Użytkowników jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane oraz pod warunkiem zachowania aktualności jednej z opisanych powyżej podstaw prawnych, bądź gdy pojawiła się nowa podstawa, np. przepis prawa lub konieczność realizacji roszczeń w postępowaniu sądowym. 


§ 9.

Udostępnienie.


Dane osobowe Użytkownika mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, w tym usługi księgowe oraz IT, przy czym przetwarzanie odbywa się na podstawie umów zawartych z Administratorem i zgodnie z jego poleceniami. Dane osobowe mogą również zostać udostępnione uprawnionym organom administracji publicznej lub sądom, jeżeli taki obowiązek będzie wynikać z powszechnie obowiązującego prawa.


§ 10.

Uprawnienia.


1. Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – (RODO), Użytkownikowi przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Administratora: 

a) prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych,

b) prawo żądania sprostowania danych,

c) prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),

d) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych, jakim jest w Polsce Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

e) prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

f) prawo sprzeciwu (sprzeciw wobec przetwarzania, sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, sprzeciw uzasadniony wobec przetwarzania danych w uzasadnionym interesie Administratora).

2. Jeżeli dane Użytkownika są przetwarzane na podstawie zgody to Użytkownik ma prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

3. W celu realizacji powyższych praw Użytkownik może skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem następującego adresu e-mail: kontakt@managerzglowa.pl. 


§ 11.

Zasady ochrony danych osobowych.


1. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z prawem polskim, w szczególności z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Administrator zastosował środki organizacyjne i techniczne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, w szczególności zabezpieczył dane osobowe Użytkowników przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

3. Do przetwarzania danych osobowych Użytkowników dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające upoważnienie od Administratora, przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych i zobowiązane do zachowania danych osobowych Użytkowników w tajemnicy.


§ 12.

Zmiany.


1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki w dowolnym czasie przez umieszczenie zmienionej Polityki na stronie internetowej pod adresem URL: https://www.managerzglowa.pl/strony/polityka-prywatnosci.html

2. Polityka w nowym brzmieniu będzie obowiązywać od daty jej zamieszczenia pod adresem wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu.

×