Regulamin serwisu internetowego

Manager z głowąI. 

Definicje.


Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:


1. Regulamin – niniejszy Regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi jego integralną część.

2. Serwis – oznacza witrynę internetową, znajdującą się pod adresem www.managerzglowa.pl,  wraz ze wszelkimi jej podstronami, której prawo własności przysługuje Administratorowi.

3. Administrator – Effective Manager Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie zarejestrowaną pod adresem ul. Korkowa 163 A lok. 90, 04-549 Warszawa w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000741220, NIP: 952-218-45-58, REGON: 380816840,

4. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z zasobów Serwisu.

5. Użytkownik zarejestrowany – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z zasobów Serwisu za pośrednictwem założonego w tym celu profilu Użytkownika.

6. Usługa – usługi prezentowane przez Administratora w ramach Serwisu, przeznaczone do sprzedaży, w szczególności szkolenia i sesje coachingowe.

7. Informacja Handlowa – informacja handlowa w rozumieniu art. 2 pkt 2) Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204 ze zm.), w szczególności reklamy, oferta handlowa oraz informacje o aktualnościach, promocjach i innych wydarzeniach dotyczących Serwisu.

8. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

10. Zamówienie – czynność podejmowana przez Użytkownika, polegająca na wyborze w ramach Serwisu określonych Usług, zmierzająca bezpośrednio do zawarcia z Administratorem Serwisu umowy sprzedaży usług na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.


II. 

Postanowienia ogólne.


1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz warunki korzystania z Serwisu. 

2. Regulamin definiuje prawa i obowiązki korzystających z niego Użytkowników oraz Administratora Serwisu w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do niektórych treści lub funkcji Serwisu wedle przyjętych przez siebie kryteriów, w szczególności uzależnienia ich od zarejestrowania konta, uiszczenia opłaty i innych wskazanych przez siebie okoliczności.

4. Prawem właściwym dla wszelkich stosunków prawnych, wynikających z niniejszego Regulaminu, jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez polskie sądy właściwe dla danej sprawy.

5. Działanie Serwisu podlega prawu polskiemu. Spory wynikłe z korzystania z serwisu rozstrzygane będą przez polskie sądy właściwe dla danej sprawy.

6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy polskiego prawa, w szczególności ustawy Kodeks cywilny i innych ustaw.

7. Regulamin Serwisu dostępny jest dla wszystkich Użytkowników pod adresem: https://www.managerzglowa.pl/strony/regulamin.html

8. Serwis świadczy usługi drogą internetową.

9. Administrator zastrzega sobie prawo do pośredniczenia w prezentowaniu usług, oferowanych przez podmioty trzecie, poprzez m. in. zamieszczanie banerów reklamowych oraz odnośników (linków) do stron podmiotów trzecich, w tym również sklepów internetowych. Administrator jednoznacznie oświadcza, iż nie jest oferentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego tychże usług i nie nawiązuje stosunku cywilnoprawnego w tym zakresie z Użytkownikiem oraz nie ponosi odpowiedzialności za treści tam zamieszczane. Użytkownik przenosi się na stronę podmiotu trzeciego na własne ryzyko i odpowiedzialność.


III. 

Warunki techniczne korzystania z serwisu.


1. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia elektronicznego (np. komputer, telefon, tablet, telewizor i inne), wyposażonego w możliwie aktualną przeglądarkę internetową. 

2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli urządzenie Użytkownika nie jest w stanie prawidłowo emitować treści.

3. Dostęp do niektórych funkcji Serwisu może być uzależniony od instalacji dodatkowych wtyczek zewnętrznych, pozwalających na obsługę standardów takich jak Flash, Silverlight, Java i innych.

4. Dostęp do niektórych funkcji Serwisu może być uzależniony od konieczności posiadania konta w Serwisie lub usłudze zewnętrznej (np. Disqus, Facebook, konto e-mail).

5. Serwis może wyświetlać reklamy.


IV.

Prawa autorskie.


1. Wszelkie treści opublikowane w ramach Serwisu podlegają ochronie prawnoautorskiej, w szczególności w zakresie: artykułów oraz wykorzystanych zdjęć i filmów. 

2. Prawa autorskie przysługują Administratorowi.

3. Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie treści Serwisu w zakresie przekraczającym tzw. dozwolony użytek zdefiniowany przez Ustawę z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83. ze zm.).

4. Dozwolone jest linkowanie bezpośrednio do artykułów serwisu.

5. Użytkownik, dokonujący publikacji treści w ramach systemu komentarzy w Serwisie, oświadcza, że posiada pełne prawo do wszelkich treści publikowanych przez siebie w Serwisie – w szczególności do tekstów, grafik, filmów i dźwięków lub też materiały multimedialne zostały wykorzystane w ramach odpowiednich licencji i we właściwy sposób ich pochodzenie zostało oznaczone.

6. Użytkownik oświadcza, że bierze na siebie pełną odpowiedzialność, wynikającą z tytułu naruszenia przez niego praw autorskich, w wyniku publikacji treści w Serwisie.

7. Zamieszczenie jakichkolwiek materiałów w Serwisie jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem. Użytkownik zachowuje pełnię praw autorskich do publikowanych przez siebie treści, publikacji dokonuje dobrowolnie i nieodpłatnie, publikacja może być w każdej chwili przez niego odwołana po dokonaniu stosownego zgłoszenia do Administratora.

8. Administrator oświadcza, iż nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenia praw autorskich przez jego Użytkowników, jednocześnie oferując pełną współpracę w zakresie eliminowania tych treści zgodnie z dyspozycją art. 14 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 


V.

Prawa i obowiązki Użytkownika.


1. Korzystający z Serwisu Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz przepisów polskiego prawa.

2. Użytkownik ma prawo do korzystania z Serwisu poprzez przeglądanie i lekturę jego zasobów z wyłączeniem treści, do których dostęp Administrator ogranicza wedle przyjętych przez siebie kryteriów.

3. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa oraz dobrych obyczajów, m.in. poprzez powstrzymywanie się od publikacji treści naruszających dobra osobiste lub uczucia innych Użytkowników, treści powszechnie uznawanych za wulgarne, dyskryminujące, obsceniczne, poufne, naruszające granice dobrego smaku i inne treści, które w ocenie Administratora zostaną uznane za niewłaściwe.

4. Użytkownik zobowiązuje się do powstrzymania od wszelkich praktyk, które mogłyby narazić techniczne i merytoryczne aspekty funkcjonowania serwisu, w szczególności od spamowania, nieuzgodnionych działań reklamowych, zachowań, które mogą zostać uznane za celowe próby destabilizacji technicznego zaplecza Serwisu.

5. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania treści, które będą naruszały niniejszy Regulamin, jak również nieuwzględnione w nim powszechnie obowiązujące w życiu społecznym wartości.

6. Administrator zastrzega sobie prawo do blokowania dostępu do Serwisu lub określonych funkcji Serwisu Użytkownikom, którzy nagminnie będą łamali postanowienia Regulaminu, w szczególności poprzez usuwanie lub blokadę kont Użytkowników Zarejestrowanych, jak również określonych adresów IP.

7. W przypadku łamania przepisów prawa przez Użytkowników lub działania na szkodę Serwisu, Administrator zastrzega sobie prawo do podjęcia stosownych działań prawnych, jak również udostępniania niezbędnych danych zainteresowanym organom ścigania.


VI.

Dane osobowe i ochrona prywatności.


1. Wraz z uzyskaniem statusu Użytkownika Zarejestrowanego, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora udostępnionych przez siebie danych osobowych w celu realizacji usług świadczonych przez Serwis, w ramach i z uwzględnieniem zastrzeżeń niniejszego Regulaminu.

2. Użytkownik Zarejestrowany zgadza się na publiczne emitowanie udostępnionych przez niego danych w ramach utworzenia profilu Użytkownika.

3. Użytkownikowi Zarejestrowanemu przysługuje prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych oraz prawo do ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z wyłączeniem danych pozyskiwanych automatycznie przez infrastrukturę Serwisu.

4. Administratorem danych osobowych jest Administrator Serwisu, działający zgodnie z przepisami Ustawy z dn. 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych zewnętrznemu podmiotowi.

6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za dane przetwarzane przez zewnętrzne, połączone z Serwisem, usługi.

7. Administrator otoczy szczególną ochroną i nie będzie udostępniał bez wiedzy i zgody Użytkownika Zarejestrowanego powierzonych mu w toku rejestracji danych osobowych podmiotom trzecim, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych prawem polskim lub postanowieniami niniejszego Regulaminu.

8. Użytkownik Zarejestrowany wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych przez Administratora do celów własnych w okolicznościach uzasadnionych potrzebą wysłania Użytkownikowi powiadomień o istotnych kwestiach związanych z funkcjonowaniem Serwisu.

9. Serwis wykorzystuje pliki cookies własne oraz należące do zewnętrznych podmiotów zgodnie z dyspozycją Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku - Prawo telekomunikacyjne.

10. Pliki cookies, gromadzone w ramach Serwisu, wykorzystywane są w realizowaniu celów funkcjonalnych witryny dla wygody Użytkownika, pomagają również w realizowaniu celów statystycznych, reklamowych i społecznościowych.

11. Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć lub ograniczyć warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.


VII.

Płatności.


1. Administrator zastrzega sobie, iż część udostępnianych w Serwisie Usług (w szczególności Webinary, o którym mowa w pkt VIII) jest udostępniana za wynagrodzeniem, płatnym przez Użytkownika z góry, z zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany opłat za korzystanie z Usług prezentowanych za pośrednictwem Serwisu w dowolnym momencie, w tym wprowadzenia opłat od Usług, które dotychczas były udostępniane bezpłatnie.

3. Wszystkie kwoty płacone w ramach Umowy sprzedaży nie podlegają zwrotowi. 

4. Opłaty za korzystanie z Serwisu nie obejmują żadnych dodatkowych kosztów usług podmiotów trzecich, w tym połączeń telefonicznych lub kosztów transmisji danych, pobieranych przez operatorów telefonicznych lub dostawców usług transmisji danych.VIII.

Webinary


1. Niniejszy rozdział zasady funkcjonowania i warunki korzystania z odpłatnych i nieodpłatnych webinarów. Administrator zastrzega sobie prawo do przeprowadzania webinarów bezpośrednio za pomocą Serwisu, lub za pomocą usługodawcy zewnętrznego. W drugim z wymienionych przypadków Użytkownik jest zobowiązany do akceptacji nie tylko Regulaminu, ale również i wszelkich zasad funkcjonowania serwisu usługodawcy zewnętrznego. 

2. Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z webinarów są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem, w szczególności z niniejszym rozdziałem. Rozpoczęcie korzystania z webinarów oznacza akceptację postanowień Regulaminu, w szczególności niniejszego rozdziału. 

3. Uczestnicy webinarów oświadczają, że nie będą ich nagrywać, reprodukować, utrwalać lub rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie. Wszystkie materiały szkoleniowe stanowią własność intelektualną ich twórców, są chronione prawem autorskim i udostępniane uczestnikom jedynie do użytku prywatnego. Materiały szkoleniowe nie mogą być sprzedawane, odsprzedawane lub udostępniane publicznie osobom nie biorącym udziału w szkoleniach lub coachingach. Administrator zastrzega sobie prawo do produkcji, reprodukcji i obróbki filmów wideo, nagrań audio, zdjęć, publikacji oraz jakichkolwiek innych materiałów związanych z prowadzonymi przez nią szkoleniami lub coachingami, z wyłączeniem jakichkolwiek innych podmiotów.

4. Poprzez udział w webinarach Uczestnik otrzyma wiedzę obejmującą metodologię działania z zakresu tej dziedziny życia, której dotyczy szkolenie. Administrator nie gwarantuje Uczestnikom osiągnięcia założonego przez nich skutku związanego z tematyką szkolenia/coachingu. Uczestnik jest wyłącznie odpowiedzialny za sposób, w który korzysta z przedstawionych mu metodologii, w szczególności za wykorzystywanie ich niezgodnie z instrukcjami trenera.

5. Administrator lub osoba przez niego wyznaczona może usunąć Uczestnika z webinary w przypadku powtarzającego się regularnie nieodpowiedniego zachowania uczestnika, to jest w szczególności jeśli Uczestnik pozostaje pod wpływem alkoholu, narkotyków, używa wobec prowadzącego lub innych Uczestników słów powszechnie uznanych za obraźliwe, zakłóca przebieg wystąpień prowadzącego lub innych osób wypowiadających się podczas szkolenia i jeśli w konsekwencji zakłóca to przebieg szkolenia i oddziałuje negatywnie na proces szkolenia całej grupy. Decyzja Administratora jest ostateczna i nieodwołalna, i może skutkować dożywotnim zakazem uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Administratora.

6. Administrator zastrzega sobie prawo do odwołania webinaru z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności polegających na chorobie lub wypadku losowym osoby, która miała prowadzić szkolenie, rezygnacji osoby prowadzącej szkolenie w czasie uniemożliwiającym jej zastąpienie, utracie prawa do korzystania z lokalu, w którym miało się odbyć szkolenie, wystąpieniu wypadków losowych. W wypadku, gdyby webinary było odpłatne, Administrator zwróci Uczestnikowi całość uiszczonej kwoty w terminie 14 dni od dnia, w którym szkolenie miało się odbyć. 

7. Zdanie drugie punktu 6 powyżej stosuje się również w wypadku, gdyby webinary zostało przerwane na skutek awarii sieci teleinformatycznej, bądź urządzeń elektronicznych, za pomocą których webinary jest prowadzone. 

8. Warunkiem przystąpienia do odpłatnego webinary, jest uprzednie uiszczenie opłaty za pomocą systemu oferowanego przez Administratora, bądź w wypadku prowadzenia webinarów za pomocą usługodawcy zewnętrznego – za pomocą systemu oferowanego przez podmiot trzeci. Uiszczenie opłaty jest dobrowolne i nie podlega zwrotowi z jakichkolwiek przyczyn. Tym samym Użytkownik zrzeka się prawa do odstąpienia od umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz oświadcza, że wyraża zgodę na wykonanie w pełni usługi przez Administratora. Użytkownik oświadcza również, iż zapoznał się z faktem, iż po dokonaniu nie będzie mógł odstąpić od umowy na podstawie uprzednio wspomnianej ustawy, czym Administrator wypełnia swój obowiązek opisany w art. 38 pkt 1 wspomnianej ustawy. 

9. W wypadku przeprowadzania webinarów za pomocą usługodawcy zewnętrznego Administrator zwraca szczególną uwagę na fakt, iż może się ono nie odbyć ze względu na wypadek losowy lub siłę wyższą powstałych po stronie usługodawcy zewnętrznego i w tym zakresie odpowiedzialność będzie ponosił usługodawca zewnętrzny zgodnie z postanowieniami zawartymi pomiędzy nim a Użytkownikiem. 


IX.

Wyłączenie odpowiedzialności.


1. Administrator zastrzega sobie prawo do przerw i zakłóceń w działaniu witryny, wprowadzaniu ograniczeń terytorialnych lub wiekowych w dostępie, jak również zamknięcia Serwisu bez uprzedniego zawiadomienia.

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników i osób trzecich w zakresie naruszania prawa na łamach Serwisu w drodze publikacji treści bądź profili Użytkowników Zarejestrowanych. Pełną i osobistą odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Użytkownik.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich wynikające z bezprawnego dostępu do ogółu danych osobowych lub też danych pojedynczych Użytkowników, próby przejęcia kont, itp.


X.

Postanowienia końcowe.


1. Niniejszy Regulamin zaczyna obowiązywać z chwilą ogłoszenia go w Serwisie.

2. Korzystanie z Serwisu, zarówno przez Użytkownika, jak i Użytkownika Zarejestrowanego, jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

×